Vedtekter for boligfelt BERGERÅSEN II i Svelvik kommune.

Ordrett kopi med skrivefeil fra originalen.

§1

Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og bygningsvedtektene for Svelvik kommune til anvendelse.

§2

Bebyggelsen skal være villamessig, med atriumpreget bebyggelse på en del av området og gruppevis bebyggelse på resten av området. Våningshusene skal være på 1 full etasje. Takvinkel skal godkjennes av bygningsrådet.

§3

Hver leilighet er sikret parkeringsplass i tilknytning til veisystemet.

Oppsetting av carport/garasje skal utføres etter godkjent tegning av bygningsrådet og skal ikke fravikes.

§4

Tomteeierne er gjensidig forpliktet til å opparbeide og vedlikeholde feltes stikkveier. Hovedveier i feltet, reguleringsbredde 8,0 m, overtas av Svelvik kommune. Brukere av stikkveier som fører til flere hus har i felleskap bruksrett og vedlikeholdsplikt av denne. Det samme gjelder parkeringsplasser.

§5

Farge og bebyggelsens beplanting blir etter bygningsrådets godkjennelse.

§6

Gjerde eller hekk i grenselinjen mellom de forskjellige deler av eiendommen etter oppdeling, skal utføres i henhold til standardtegninger godkjent av bygningsrådet.

§7

Samtlige parselleiere har bruksrett til fellesarealet og har i felleskap vedlikeholdsplikt for dette.

§8

Det forutsettes at samtlige huskjøpere oppretter en felles organisasjon for å ta seg av forhold som er nevnt i kontrakten og i foreliggende vedtekter.

§9

Eierne av de respektive deler av eiendommen etter oppdeling skal ha gjensidig rett til å føre kloakk og vannledninger samt kabelgrøfter til sin del av eiendommen over de øvrige deler, samt å kunne foreta all nødvendig reparasjon og ettersyn av ledningene etc, når dette er nødvendig.

§10

Eierne av de respektive deler av eiendommen etter oppdeling skal ha rett til å utføre nødvendige reparasjoner og vedlikehold på egen eiendom, selv om dette medfører at han må ferdes på nabos eiendom, Svelvik kommune, Svelvik E-verk og Televerket har rett til å ferdes på eiendommen får å foreta nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeide.

§11

Svelvik kommune har rett til å kreve en viss årlig refusjon for drift og vedlikehold av renseanlegg og trykkøkningsanlegg med tilhørende anlegg. Refusjonen blir å dele likt på alle eierne etter oppdelingen.

§12

Post- og søppelkasser anbringes etter henholdsvis post- og renholdsverkets bestemmelser.

§13

Ingen tomt må beplantes med trær og busker som etter bygningsrådets skjønn kan virke generende for trafikken.

§14

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra reguleringsbestemmelsenes paragrafer 2, 3, 4 og 6 innfor rammen av bygnings-loven og bygningsvedtektene for Svelvik kommune.

§15

Etter disse vedtekter er trådt i kraft, er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

§16

Den regulerte veibredde er 8,0 m.

§17

Disse vedtekter tinglyses i forbindelse med skjøte.

Oslo, den 18. oktober 1971.

Skannet kopi av originalen