Stiftet 19.03.1971

Vellet er registrert i Brønnøysundregistrene: Org nr. 898522792

§1. Formål

Vellet er partipolitisk nøytralt og har til oppgave å ta seg av felles anliggende for beboerne på Bergeråsen. Alle huseiere på Bergeråsen eier hver sin ideelle andel av fellesområdene.  Reguleringsvedtektene for Bergeråsen-1 og Bergeråsen-2 pålegger huseiere et felles ansvar for vedlikehold av disse. Så lenge det ikke er opprettet egne huseierforeninger, ivaretar Bergeråsen Vels administrasjonen av fellesområdene i henhold til reguleringsvedtektene etter sameieloven. Mot et honorar på pr boenhet som bestemmes på årsmøtet.

§ 2. Medlemskap

Enhver som er huseier eller leier bolig på Bergeråsen har rett til medlemskap. Ved søknad kan styret også oppta andre som medlemmer av Vellet.

§ 3. Administrasjonsgebyr

Årsmøtet fastsetter administrasjonshonorar og vedlikeholdsavgift for drift av fellesområdene. Tidspunktet for betaling av honorar og vedlikeholdsavgift, fastsettes av styret.

§ 4. Styret

Vellet ledes av et styre bestående av opptil 6 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1-2 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Styrets vedtak krever alminnelig flertall, ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Alle saker og all korrespondanse skal fremlegges på styremøtet. Styrets vedtak protokolleres. Styret har full disposisjonsrett over vellets midler i samsvar med vedtatt budsjett.

Alle utbetalinger skal være anvist av vellets fungerende leder og kasserer i fellesskap. Alle ikke budsjetterte investeringer skal godkjennes av styret i styremøte.

§ 6. Årsmøtet

Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 20 dagers varsel på Vellets hjemmeside og i postkassene. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende minimum 10 dager før årsmøtet, øvrige forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende 7 dager før møtet. Forslag kan leveres på epost eller i skriftlig form til styret.

Årsmeldinger, reviderte regnskap, budsjetter og eventuelle forslag legges ut på hjemmesiden og fremlegges skriftlig på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Årsmelding
 3. Revidert Regnskap
 4. Innkomne forslag.
 5. Fastsettelse av styrehonorar
 6. Fastsettelse av felleskostnader og administrasjonshonorar
 7. Budsjettforslag
 8. Valg i henhold til § 7  

Det velges en dirigent til å lede årsmøtet. Styrets leder kan også velges til dirigent. Årsmøtets beslutninger protokollføres og legges på Vellets hjemmeside. Årsmøtets vedtak krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med et varsel av minst 7 dager.

§ 7. Valg

Årsmøtet skal velge:

 1. Styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og minst et styremedlem
 2. Revisor
 3. Valgkomite på 2 medlemmer

Alle velges for 2 år, om mulig skal leder og nestleder være på valg hvert sitt år.

§ 8. Stemmerett

Medlemmer som har fylt 18 år og som har betalt gjeldende avgifter og honorar innen den frist som styret har fastsatt, har stemmerett på årsmøtet. Det kan bare avgis en stemme fra hver. De som eier flere boenheter, har en stemme pr. boenhet, begrenset oppad til maksimalt 10 stemmer.

§ 9. Oppløsning av vellet

Oppløsning av vellet kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, med et stemmetall som utgjør minst 2/3 av vellets samlede flertall. Hvis forslaget om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene, men ikke av foreningens samlede stemmeberettigede, skal saken forelegges ekstraordinært årsmøte.  Det ekstraordinære årsmøtet gjør vedtak om oppløsning endelig, dersom ¾ av de frammøtte stemmer for forslaget. Ved oppløsning skal vellets eiendom og midler fordeles i henhold til årsmøtets vedtak.

Publisert mars 2020