Det er for tiden ingen større planer eller konflikter.

  • Velforeningen har fungerte på vegne av sameiene (Bergeråsen I og II) siden 1970-tallet. Det pågår diskusjoner om fremtidig samarbeid og hvordan oppgavene skal fordeles (status i juni 2022). Sameiene fikk egne styrer i 2021 for å kunne gjøre eiendomsdisposisjoner.
  • Kommunen ønsker å bygge ferdig sykkel- og gangsti i Hellinga. Overtakelse av deler av sameiets eiendom er påkrevd for å gjennomføre dette tiltaket.
  • De fleste veiene tilhører kommunen og ble overtatt i 2012. De gjenværende veiene ønsker foreningen å overføre til kommunen. En søknad ble sendt til kommunen i 2018. En overtakelse vil antagelig være uten vederlag, men dette har ikke blitt bestemt. Brøyting og veistell vil i enda større grad være kommunens ansvar.
  • Årsmøtet har godkjent at styret undersøker muligheten til å skille ut og selge deler av eiendommen Utsikten 2B (se tidl. «barneparken» på Furutoppen), og eiendommen ved den tidligere barnehagen (Bergeråsveien). Disse sakene er på vent og ligger hos sameiet.
  • Det var planlagt å asfaltere parkeringsplassen i Hellinga, men dette har blitt utsatt inntil videre.
  • Det er behov for å asfaltere og grunnarbeider rundt garasjene på øvre felt. Flere av garasjene har behov for vedlikehold. Rettighetene til garasjene er ikke avklart.
  • Parkeringen i Hellinga er eid av sameiet, men det er problemer med uvedkommende som parkerer på eiendommen.
  • Kommunen har bygd en snuplass for busser og ny holdeplass på Bergeråsen. Bussene er et problem for myke og harde trafikanter. Det er klagd på sikkerheten for skolebarn og andre gående i området. Et ønske om fortau hele veien (øvre og nedre) og sikring er sendt til kommunen. Drammen kommune har tatt opp saken i kommunestyret og en klage på vedtaket er under vurdering (avventer befaring etter ferien).
  • Sikring av Kringsjåveien (skolebakken) er tatt opp med kommunen, men de har ikke gjennomført noen tiltak ennå. Deler av eiendommen er privat (sameie) og resten er kommunens.

Oppdatert juli 2022