Årshjul for foreningen

Januar

 • Forberede årsmøte
 • Innkalling sendes ut i februar
 • Innkomne forslag må være styret i hende 1 uke før årsmøtet
 • Regnskapet må være ferdig, revideres i månedskifte jan/feb.

Februar

 • Innkalle til årsmøtet
 • Behandle saker til årsmøtet
 • Booke rom på skolen

Mars

 • Årsmøte

April

 • Styremøte (viktig ved skifte)
 • Planlegge dugnad

Mai

 • Dugnad
 • Sende ut faktura for året (vedlikeholdsavgift)

Juni

 • Sende ut purringer
 • Sende fordringer til inkasso

Image Designed by Freepik