Det siste året ble preget av koronavirus-pandemien og ettersom det ikke ble avholdt et årsmøte var styret kun et «interimstyre». Det betyr at styret kun hadde rett til å utføre nødvendige oppgaver, men ikke inngå nye avtaler eller gjøre større investeringer. Det førte til at det ble mindre aktivitet enn vanlig.

Styret har hatt ett styremøte hvor det er behandlet både små og store saker, henvendelser ble drøftet, vi planla fremtidige aktiviteter og nærmiljøsaker.

I løpet av de siste årene har det ikke vært stille. Vi har hatt saker om parkeringsproblemer, nabokonflikter, klager på støy og forsøpling.

Styret har hatt mange samtaler for å diskutere praktiske anliggende fra hensatte kjøretøy til oppussing av lekeplasser. Vi har undersøkt mulighetene for å få parkeringsselskaper til å håndheve reglene. Det har vært gjort forsøk på å få fjernet gamle biler som står på vår eiendom, men ingen firmaer vil ta oppdraget uten politiets bistand.

Styrets arbeid har bestått i å sørge for brøyting, løse konflikter, vedlikehold av fellesarealer og øvrig forvaltning.

Det var ikke behov for mye brøyting i år, men det krevde en del innsats ettersom kjøretøyet måtte repareres. Styret har fått god hjelp av flere frivillige til å vedlikehold og drift av utstyret. Gressklippingen ble gjennomført som planlagt, men vi måtte søke etter nye personer som ville ta oppdraget.

Dugnaden ble ikke avholdt som følge av pandemien, men det ble oppfordret til egeninnsats.

Vi fylte hull i veiene rundt omkring på åsen, men flere synkehull dukker opp overalt. Det var særlig dype hull i Einerveien. Vedlikehold av veiene og parkeringen er et problem som ikke blir mindre med årene. Vi har snakket med og bedt kommunen vurdere å ta over veiene våre, men kommunen er ikke interessert.

Vi har tatt kontakt med fylket og kommunen for å bidra med våre synspunkter på bussproblemene.

I forbindelse med den generøse gaven fra antennelaget har vi planlagt investeringer på lekeplassene i år. Pengene skal brukes på lekeplasser og en carport eller garasje. I forbindelse med den planlagte oppussingen av lekeplassene ble det tidligere innhentet informasjon fra flere leverandører, en helhetlig, flerårig plan ble utarbeidet med en leverandør.

I tråd med tidligere årsmøtevedtak har leder og kasserer jobbet med å gjennomføre et mulig salg av eiendommen rundt barneparken og barnehagen. I tillegg jobber kommunen med en ny gang- og sykkelsti over fellesareal. Kommunen og deres advokater har jobbet nært med styret om saken.

Hjemmesiden og Facebook har blitt aktivt brukt til kommunikasjon med beboerne, men det foreslå å vurdere andre muligheter som gir bedre informasjon for beboerne. Alternativene inkluderer epostlister eller nyhetsbrev i postkassen.