Styret har hatt 4 styremøter hvor det er behandlet både små og store saker, samt henvendelser og planlegging av felles aktiviteter og nærmiljøsaker.

Styreleder og kasserer har i tillegg hatt 2 egne møter for å diskutere forskjellige saker.

Styrets arbeid har bestått i å arrangere dugnad, øvrig forvaltning og vedlikehold av fellesarealer. Stell av fellesarealer ble tilfredsstillende gjennomført i 2017, i motsetning til året før. Ny ansvarlig og nytt utstyr var avgjørende for det gode resultatet.

Dugnaden 3. mai 2017 ble særlig vellykket med godt oppmøte og flott vær. Vi tror ukedager egner seg bedre. Ansvaret for å fjerne søpla falt på styret og andre frivillige .
På lekeplassene fikk apparatene igjen et nytt strøk maling. Det ble utført reparasjoner flere ganger på lekeplassen i nedre Havnehagen på grunn av hærverk. Det ble vurdert og planlagt innkjøp av nye lekeapparater, men det ble for dyrt i forhold til budsjett. Det må spares opp midler for å kunne gjennomføre planene. Det ble diskutert innkjøp og montering av nye skilt for å forhindre forsøpling av lekeplassene.

Styret har selv tatt vedlikeholdsansvaret i 2017. Det ble gjennomført forskjønnelse av garasjene på toppen. Trefelling ble gjennomført på lekeplassen i Havnehagen (øvre) og i Olleveien (svingen) for vellets regning. Vi har vurdert hva som kan gjøres med beddene og kantsteinen rundt garasjene på toppen for å forskjønne området. Det ble innhentet tilbud på asfaltering av parkeringsplassen i Hellinga. Styret v/leder var på befaring i forbindelse med forsøpling av fellesareal og ulovlig parkering. Grusing av svingen i Granlia ble behandlet, men veien tilhører ikke lenger vellet. Vi har også innhentet et tilbud på garasjeporter.

Videre har styret behandlet enkeltsaker rundt fellesarealer. Som vanlig var det noen nabotvister som styret har behandlet innenfor mandat gitt i foreningens vedtekter. En sak om kjøring til eiendommene og skilting ble diskutert med beboere og kommunen.

Det ble utarbeidet en prioriteringsliste på årsmøtet og styret har forsøkt å gjennomføre tiltak i henhold til denne. Bl.a. ble vellets garasje reparert, problematisk ugress på veiene forsøkt fjernet, hull ble fylt med asfalt, trær ble felt, garasjene beiset, etc.

Styret har i løpet av året benyttet Facebook for å kommunisere med beboerne og det har blitt en nyttig informasjonskanal. Mange forslag og problemer har blitt tatt opp, bl.a. brøyting og strøing.

Leder har laget en rutine for årsmøtet og et årshjul skal lede oss gjennom året.

For Styret i Bergeråsen Velforening,
Anders Halden og Danae Reckmann.

Image Designed by Freepik